Virksomhedskurser

Her finder du informationer om de forskellige virksomhedskurser, samt kursustilmelding.

Dato og tidspunkt tilpasses efter ønsker og behov. Brandskolen afholder kurser i dagtimer, aftentimer og weekend.

Kurset afvikles på Brandskolen, Klostermosevej 106C eller i jeres lokaler. Læs nærmere under de enkelte kurser.

Kursus for anlægsejere og driftsansvarlige personer i bygninger med Automatiske Brandalarmeringsanlæg (ABA).

Modul 1

 • Brandteori
 • Hvorfor vi har sikringsanlæg
 • Principperne for ABA-anlæg
 • Drifts- kontrol og vedligehold
 • Brand og alarmeringsinstrukser
 • Den driftsansvarliges ansvar og pligter

Modul 2

 • Driftsmæssige forskrifter
 • Bygningskrav (vægge, døre, flugtveje m.m.)
 • Øvelsesplanlægning og afvikling
 • Den driftsansvarliges ansvar og pligter efter driftsmæssige forskrifter

Målgruppe

Anlægsejere og driftsansvarlige personer i bygninger med Automatiske Brandalarmeringsanlæg (ABA).

Forudsætninger

Grundlæggende viden om Automatiske Brandalarmeringsanlæg (ABA).

Kursussted

Kurset kan afvikles på Brandskolen eller i jeres lokaler på de datoer og tidspunkter, som passer ind i jeres program - også i aftentimerne og i weekenderne.

Minimum deltagerantal

Seks kursister.

Du kan se alle førstehjælpskurser og tilmelde dig under kurser i førstehjælp (FH).

Kurset gør medarbejderne i stand til forebyggelse og håndtering af uheldssituationer på virksomheden.

Kurset give medarbejderne et teoretisk grundlag, hvilket kombineres med praktiske øvelser, inden for:

 • Brandteori og brandslukning
 • Genopfriskning af førstehjælp
 • Farlige stoffer og forureningsbekæmpelse

Materiel og forplejning

Skolen sørger for kursisternes forplejning, beklædning, slukningsmateriel og øvrige hjælpemidler.

Målgruppe

Virksomheder.

Kursussted

Nordsjællands Brandskole, Gørlundevej 4, 3140 Ålsgårde.

Kurset tilrettelægges efter virksomhedernes behov med udgangspunkt i Virksomhedsberedskab, jf. Beredskabsstyrelsens vejledninger.

Kurset handler om, hvordan man forebygger brand, og hvordan man bør agere, hvis uheldet er ude.

Kurset indeholder korrekt anvendelse af slukningsmateriel herunder brandtæppe, vandslukker, pulverslukker og CO2 slukker.

Ingen planlagte!

Brug en dag sammen med kollegaerne på Nordsjællands Brandskole. Styrke, kommunikation og samarbejde er firmadagens nøgleord.

På firmadagen er det muligt at teste sig selv og hinandens evner gennem en række øvelser:

 • Afprøve grænser på røgdykkerbane
 • Kommunikation (radio)
 • Samarbejde/tillidsøvelser
 • Svævebane med vand
 • Brug af slukningsmateriel - brandtæppe, vandslukker, pulverslukker mv.
 • Eventuelt - ud fra egne behov og ønsker

Vi tilrettelægger et program i tæt samarbejde med jer, så vi sikrer, det passer lige til jer.

Kurset giver den enkelte kursist fuld forståelse for natur- og F-gassers brandfarlige egenskaber.

Kurset indeholder følgende emner:

 • Naturgasnettets opbygning
 • Naturgassens egenskaber
 • F-gassens egenskaber
 • Slutningsteori
 • Håndtering af uheld
 • Øvelser på brandskolens naturgasanlæg  

Målgruppe

Ansatte i VVS- og entreprenørbranchen eller tilsvarende.

Kursussted

Nordsjællands Brandskole, Gørlundevej 4, 3140 Ålsgårde.

Minimum deltagerantal

Otte kursister.

Kursisternes kompetencer som "hjælpe-brandmand" udvikles, så de selvstændigt og sammen med Brandvæsenet kan udføre de specifikke opgaver på virksomheden.

Indholdsområder på kurset:

 • Åndedrættet og blodets kredsløb samt kroppens reaktioner under røgdykning
 • Brug af trykluftsapparat
 • Materiellære
 • Forbrændingsteori samt slukningsmetoder og - midler

Kursussted

Nordsjællands Brandskole, Gørlundevej 4, 3140 Ålsgårde.

Målgruppe

Uddannelsen til hjælperøgdykker gennemføres for personel i større virksomheder.

Forudsætninger

Ingen forudgående uddannelse, men der skal være en samarbejdsaftale med det lokale redningsberedskab.

Vedligeholdelse af uddannelsen

Hjælperøgdykkeren skal vedligeholde sin viden og færdigheder, hvilket omfatter:

 • Daglig kontrol af mundering og trykluftsapparat(er)
 • Mindst to årlige øvelser som virksomheden selv afholder - eventuelt sammen med det lokale redningsberedskab
 • Vedligeholdelseskursus hvert andet år af én dags varighed

Brandforanstaltning v gnistproducerende værktøjer (45141)
Kurset afvikles i samarbejde med U/NORD efter gældende regler fra BUM/STUK om ”Udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser”

Formålet med kurset er at give kursistens en indføring i forhold vedr. varmt arbejde.

Der er fokus på følgende områder:

 • Beredskabsloven
 • Bekendtgørelsen om ild og lys
 • Tekniske forskrifter
 • Bygningsreglementet
 • Cirkulære om brandværnsforanstaltninger under arbejde på fredede bygninger
 • Bekendtgørelse om transportable trykbærende anlæg
 • At-publikationer
 • Brandteknisk vejledninger nr. 10, 10A og 10B
 • Brandteknisk information nr. 19, Håndslukningsmateriel
 • Ansvars- og ansvarsforhold 

Målgruppe

Håndværkere og personer som er ansvarlige for virksomhedens brandsikkerhed. 

Kursussted

Nordsjællands Brandskolen, Gørlundevej 4, 3140 Ålsgårde.

Minimum deltagerantal

Otte kursister.

Virksomhedsberedskab

Ved oprettelse af et virksomhedsberedskab kan virksomheden minimere tab ved brand, tilskadekomst, naturkatastrofer og anden fysisk skade.

Oprettelse og drift af beredskab hos virksomheder


Planlagte kurser og uddannelser

Kontakt Nordsjællands Brandskole for aftale om et nærmere forløb.